Odkazy

nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

platné formuláře ČÚZK https://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Formulare/Formulare.aspx